MVDr. Simona Rosová

Fakultu veterinárneho lekárstva úspešne ukončila v roku 2020 na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne. Ešte pred začiatkom štúdia z vlastnej iniciatívy navštevovala veterinárne ambulancie, v čom pokračovala aj počas štúdia na univerzite. Dostala možnosť praxovať na viacerých veterinárnych klinikách v rámci Českej a Slovenskej republiky. Po zapojení sa do programu internej mobilitnej agentúry 2019 (IMA 2019) pod záštitou VFU Brno, jej bol udelený grant na uskutočnenie stáže na referenčnom veterinárnom pracovisku priamo v New York City. Projekt sa uskutočnil na veterinárnej klinike VERG (Veterinary Emergency and Referral Group), Brooklyn, NYC. Počas štúdia absolvovala študentské veterinárne kongresy v Nitre, konferenciu s témou ,,Gastroenterologický pacient“ v Brne a množstvo seminárov pod záštitou študentských organizácií. Výrazne sa zaujíma a v budúcnosti sa chce venovať internej medicíne a zobrazovacej diagnostike. Momentálne pracuje na pozícií všeobecnej veterinárnej lekárky vo veterinárnej nemocnici Anima v Žiline.